Loading...
해외주식 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 중국 MSCI China(H) (310080)

2022.07.01 기준

기준가격 (NAV)

9,728

-0.2하락 (-%)

주당 시장가격

9,700

-95하락 (-0.97%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

5,098

순 자산 규모

102

KBSTAR 중국 MSCI China(H) (310080)

KEY POINT

홍콩 H주, Red Chip, P-chip 및 본토 A주 까지! 전세계 상장된 중국기업에 투자하는 ETF

KBSTAR 중국MSCI China(H) ETF는 시장의 흐름을 반영한 중국 신경제 관련 기업에 광범위하게 분산투자합니다.

KEY POINT

중국본토 뿐만 아니라 다양한 국가에 상장된 중국 대표기업을 환변동 걱정없이 손쉽게 투자

舊경제(금융, 소재 등) 투자비중이 높음 기존 HSCEI, CSEI300 지수와 차별화된 성과를 얻을 수 있습니다.
세계 선진 지수회사인 MSCI (Morgan Stanley Capital Index) 에서 발표하는 중국대표지수를 추종하여 글로벌투자자들의 투자종목과 유사한 포트폴리오를 가질 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.07.01 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 중국 MSCI China 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)
(310080)
MSCI China NTR Index(USD) 2018.11.28 50,000 10,214,189,066
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 9,700
※ 전 영업일 종가 기준
9,727 5,098
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.6% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.54%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
미래에셋증권,키움증권 미래에셋증권,키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 중국 MSCI China 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)

(310080)
MSCI China NTR Index(USD)
상장일 설정단위(CU)
2018.11.28 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
10,214,189,066 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
9,700
※ 전 영업일 종가 기준
9,727
거래량(주)
5,098
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.6% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.54%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
미래에셋증권,키움증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권,키움증권

지수소개

MSCI China Index 는 전 세계에 상장된 중국 신경제 관련 종목에 집중 투자하는 지수로, 홍콩에 상장된 H주, Red Chip(홍콩에 상장된 해외등록 중국 국영기업), P-chip( 홍콩에 상장된 중국민영기업), ADR(미국 예탁 증권) 및 본토 A주까지 편입한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-07-01 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Tencent Holdings Ltd 12.29
2 Alibaba Group Holding Ltd 9.45
3 원화예금 7.91
4 MSCI China Index Futures Sep22 6.32
5 Meituan 4.51
6 JD.com Inc 2.74
7 China Construction Bank Corp 2.73
8 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 1.86
9 Baidu Inc 1.75
10 NetEase Inc 1.66

업종별 비중

2022.07.01 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 기타 33.80
2 IT 17.06
3 금융 15.90
4 경기소비재 11.49
5 필수소비재 4.95
6 산업재 3.65
7 헬스케어 3.35
8 소재 2.55
9 유틸리티 2.45
10 에너지 2.44

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-07-01 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
7.59 3.54 -8.68 -31.95 -9.70 -8.69 -2.72
기초지수 7.29 3.41 -8.54 -31.51 -2.52 -8.54 6.01
초과성과 0.29 0.12 -0.15 -0.44 -7.18 -0.16 -8.73

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.07.01 9,700 -0.969하락 9,779.8 -1.856하락
2022.06.30 9,795 -0.356하락 9,964.75 0.289상승
2022.06.29 9,830 -1.255하락 9,936.01 1.572상승
2022.06.28 9,955 0.810상승 9,782.2 2.666상승
2022.06.27 9,875 3.133상승 9,528.17 -0.001하락
2022.06.24 9,575 1.645상승 9,338.78 -2.155하락
2022.06.23 9,420 -0.737하락 9,544.56 1.899상승
2022.06.22 9,490 0.158상승 9,366.65 0.259상승
2022.06.21 9,475 -2.319하락 9,342.36 1.662상승
2022.06.20 9,700 3.577상승 9,189.62 -0.002하락
2022.06.17 9,365 0.753상승 9,424.16 1.563상승
2022.06.16 9,295 -2.974하락 9,279.11 0.796상승
2022.06.15 9,580 3.623상승 9,205.77 -3.930하락
2022.06.14 9,245 -0.054하락 9,582.39 0.271상승
2022.06.13 9,250 -3.242하락 9,556.43 -0.001하락
2022.06.10 9,560 -0.208하락 9,656.92 3.756상승
2022.06.09 9,580 1.054상승 9,307.28 0.200상승
2022.06.08 9,480 4.520상승 9,288.61 3.023상승
2022.06.07 9,070 -0.982하락 9,015.98 -0.001하락

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 488,990,200 100 -
2 Tencent Holdings Ltd KYG875721634 995.24 12.29 365
3 Alibaba Group Holding Ltd KYG017191142 2,438.1 9.45 114
4 원화예금 KRD010010001 38,654,716 7.91 -
5 MSCI China Index Futures Sep22 MURU2 0.86 6.32 555
6 Meituan KYG596691041 657.14 4.51 202
7 JD.com Inc KYG8208B1014 322.52 2.74 251
8 China Construction Bank Corp CNE1000002H1 15,428.57 2.73 5
9 Ping An Insurance Group Co of China Ltd CNE1000003X6 1,023.81 1.86 53
10 Baidu Inc KYG070341048 345.24 1.75 150
11 NetEase Inc KYG6427A1022 338.1 1.66 145
12 BYD Co Ltd CNE100000296 142.86 1.52 315
13 Industrial & Commercial Bank of China Ltd CNE1000003G1 9,047.62 1.43 4
14 Wuxi Biologics Cayman Inc KYG970081173 571.43 1.4 72
15 Bank of China Ltd CNE1000001Z5 12,761.9 1.35 3
16 NIO Inc US62914V1061 210 1.22 21
17 Pinduoduo Inc US7223041028 70.48 1.18 63
18 Kweichow Moutai Co Ltd CNE0000018R8 14.29 1.15 2,030
19 Xiaomi Corp KYG9830T1067 2,409.52 1.13 13
20 China Merchants Bank Co Ltd CNE1000002M1 619.05 1.07 51
21 Li Ning Co Ltd KYG5496K1242 380.95 0.91 70
22 Li Auto Inc US50202M1027 88.57 0.9 38
23 Yum China Holdings Inc US98850P1093 67.62 0.85 47
24 Kuaishou Technology KYG532631028 280.95 0.83 87
25 iShares MSCI China ETF US46429B6719 47.62 0.7 55
26 China Mengniu Dairy Co Ltd KYG210961051 523.81 0.68 38
27 Trip.com Group Ltd US89677Q1076 86.29 0.64 27
28 ANTA Sports Products Ltd KYG040111059 190.48 0.6 93
29 China Resources Land Ltd KYG2108Y1052 476.19 0.58 36
30 XPeng Inc US98422D1054 67.14 0.57 32
31 ENN Energy Holdings Ltd KYG3066L1014 128.57 0.56 127
32 Geely Automobile Holdings Ltd KYG3777B1032 952.38 0.56 17
33 China Life Insurance Co Ltd CNE1000002L3 1,190.48 0.55 13
34 China Resources Beer Holdings Co Ltd HK0291001490 285.71 0.54 55
35 China Overseas Land & Investment Ltd HK0688002218 619.05 0.51 24
36 Sunny Optical Technology Group Co Ltd KYG8586D1097 114.29 0.5 129
37 Contemporary Amperex Technology Co Ltd CNE100003662 23.81 0.5 532
38 China Petroleum & Chemical Corp CNE1000002Q2 4,000 0.48 3
39 ZTO Express Cayman Inc US98980A1051 69.86 0.48 25
40 Agricultural Bank of China Ltd CNE100000Q43 4,666.67 0.47 2
41 PetroChina Co Ltd CNE1000003W8 3,428.57 0.44 3
42 Nongfu Spring Co Ltd CNE100004272 285.71 0.43 44
43 Shenzhou International Group Holdings Ltd KYG8087W1015 133.33 0.42 93
44 China Shenhua Energy Co Ltd CNE1000002R0 547.62 0.42 22
45 JD Health International Inc KYG5074A1004 180.95 0.38 62
46 CSPC Pharmaceutical Group Ltd HK1093012172 1,428.57 0.37 7
47 Haier Smart Home Co Ltd CNE1000048K8 371.43 0.36 28
48 China Merchants Bank Co Ltd CNE000001B33 200 0.33 41
49 PICC Property & Casualty Co Ltd CNE100000593 1,142.86 0.32 8
50 BeiGene Ltd US07725L1026 7.48 0.32 162
51 Xinyi Solar Holdings Ltd KYG9829N1025 761.9 0.31 11
52 Lenovo Group Ltd HK0992009065 1,142.86 0.3 7
53 Zijin Mining Group Co Ltd CNE100000502 952.38 0.3 9
54 Huazhu Group Ltd US44332N1063 28.86 0.29 37
55 Wuliangye Yibin Co Ltd CNE000000VQ8 38.1 0.29 192
56 Kingdee International Software Group Co Ltd KYG525681477 428.57 0.28 19
57 China Pacific Insurance Group Co Ltd CNE1000009Q7 428.57 0.28 19
58 Great Wall Motor Co Ltd CNE100000338 500 0.27 16
59 Postal Savings Bank of China Co Ltd CNE1000029W3 1,285.71 0.27 6
60 CITIC Ltd HK0267001375 952.38 0.26 8
61 Tsingtao Brewery Co Ltd CNE1000004K1 95.24 0.26 79
62 Sino Biopharmaceutical Ltd KYG8167W1380 1,666.67 0.26 4
63 China Longyuan Power Group Corp Ltd CNE100000HD4 523.81 0.26 14
64 Bank of Communications Co Ltd CNE100000205 1,380.95 0.25 5
65 BYD Co Ltd CNE100001526 19.05 0.25 331
66 Smoore International Holdings Ltd KYG8245V1023 285.71 0.24 24
67 Yankuang Energy Group Co Ltd CNE1000004Q8 285.71 0.24 24
68 China Resources Gas Group Ltd BMG2113B1081 190.48 0.23 35
69 KE Holdings Inc US4824971042 48.05 0.23 17
70 China Tower Corp Ltd CNE100003688 6,857.14 0.23 0
71 Anhui Conch Cement Co Ltd CNE1000001W2 190.48 0.22 33
72 Lufax Holding Ltd US54975P1021 135 0.22 6
73 CITIC Securities Co Ltd CNE1000016V2 333.33 0.21 18
74 Bilibili Inc KYG1098A1013 29.52 0.21 208
75 China Gas Holdings Ltd BMG2109G1033 495.24 0.2 12
76 China Yangtze Power Co Ltd CNE000001G87 219.05 0.2 23
77 WuXi AppTec Co Ltd CNE100003F19 57.14 0.2 104
78 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd CNE1000002J7 526.19 0.2 11
79 China National Building Material Co Ltd CNE1000002N9 666.67 0.19 8
80 Ping An Insurance Group Co of China Ltd CNE000001R84 104.76 0.19 46
81 Vipshop Holdings Ltd US92763W1036 72.14 0.19 10
82 LONGi Green Energy Technology Co Ltd CNE100001FR6 73.33 0.19 64
83 Innovent Biologics Inc KYG4818G1010 166.67 0.19 34
84 Genscript Biotech Corp KYG3825B1059 190.48 0.18 28
85 Want Want China Holdings Ltd KYG9431R1039 761.9 0.18 6
86 Zhongsheng Group Holdings Ltd KYG9894K1085 95.24 0.18 55
87 Daqo New Energy Corp US23703Q2030 9.43 0.17 67
88 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd CNE000000DH5 13.33 0.17 315
89 Orient Overseas International Ltd BMG677491539 23.81 0.17 214
90 China CITIC Bank Corp Ltd CNE1000001Q4 1,428.57 0.17 3
91 China Feihe Ltd KYG2121Q1055 571.43 0.17 8
92 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd CNE100000G29 19.05 0.17 219
93 Kingsoft Corp Ltd KYG5264Y1089 152.38 0.16 31
94 Industrial Bank Co Ltd CNE000001QZ7 200 0.16 19
95 Tencent Music Entertainment Group US88034P1093 112.1 0.15 5
96 China Conch Venture Holdings Ltd KYG2116J1085 261.9 0.15 17
97 GDS Holdings Ltd KYG3902L1095 138.1 0.15 32
98 China Resources Power Holdings Co Ltd HK0836012952 285.71 0.15 15
99 Guangdong Investment Ltd HK0270001396 476.19 0.14 8
100 China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd KYG2122G1064 104.76 0.14 39
101 Kunlun Energy Co Ltd BMG5320C1082 666.67 0.14 6
102 Alibaba Health Information Technology Ltd BMG0171K1018 761.9 0.14 5
103 Weichai Power Co Ltd CNE1000004L9 333.33 0.14 12
104 Autohome Inc US05278C1071 12.29 0.13 39
105 Luzhou Laojiao Co Ltd CNE000000GF2 14.29 0.13 235
106 Tingyi Cayman Islands Holding Corp KYG8878S1030 285.71 0.13 13
107 Chinasoft International Ltd KYG2110A1114 476.19 0.13 8
108 Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd CNE100001SL2 36.67 0.13 86
109 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd CNE100001TR7 95.24 0.13 40
110 China International Capital Corp Ltd CNE100002359 228.57 0.13 16
111 China Power International Development Ltd HK2380027329 857.14 0.13 4
112 Sinopharm Group Co Ltd CNE100000FN7 209.52 0.13 18
113 East Money Information Co Ltd CNE100000MD4 124.76 0.12 24
114 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd CNE100003G67 9.52 0.12 312
115 Guangzhou Automobile Group Co Ltd CNE100000Q35 476.19 0.12 7
116 Haidilao International Holding Ltd KYG4290A1013 190.48 0.12 18
117 Hengan International Group Co Ltd KYG4402L1510 95.24 0.12 37
118 New Oriental Education & Technology Group Inc KYG6470A1168 242.86 0.12 14
119 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd CNE100000171 400 0.12 9
120 Industrial & Commercial Bank of China Ltd CNE000001P37 609.52 0.12 4
121 Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd CNE1000004X4 85.71 0.11 37
122 Wanhua Chemical Group Co Ltd CNE0000016J9 28.57 0.11 94
123 Tongcheng Travel Holdings Ltd KYG8918W1069 190.48 0.11 17
124 Pop Mart International Group Ltd KYG7170M1033 85.71 0.11 37
125 Ping An Bank Co Ltd CNE000000040 185.71 0.11 14
126 Zai Lab Ltd US98887Q1040 12.29 0.11 34
127 Legend Biotech Corp US52490G1022 7.29 0.11 54
128 China Hongqiao Group Ltd KYG211501005 357.14 0.11 8
129 New China Life Insurance Co Ltd CNE100001922 142.86 0.11 22
130 CGN Power Co Ltd CNE100001T80 1,714.29 0.11 1
131 Muyuan Foods Co Ltd CNE100001RQ3 52.38 0.11 54
132 People's Insurance Co Group of China Ltd/The CNE100001MK7 1,333.33 0.11 2
133 Ganfeng Lithium Co Ltd CNE1000031W9 38.1 0.11 84
134 China Railway Group Ltd CNE1000007Z2 666.67 0.11 4
135 ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd CNE100002QY7 114.29 0.1 25
136 SF Holding Co Ltd CNE100000L63 47.62 0.1 54
137 WuXi AppTec Co Ltd CNE1000031K4 23.81 0.1 101
138 Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd CNE100000HB8 14.29 0.1 179
139 Dongfeng Motor Group Co Ltd CNE100000312 476.19 0.1 5
140 Huatai Securities Co Ltd CNE100001YQ9 247.62 0.1 11
141 Yunnan Energy New Material Co Ltd CNE100002BR3 9.52 0.1 252
142 Agricultural Bank of China Ltd CNE100000RJ0 823.81 0.1 3
143 China Medical System Holdings Ltd KYG211081248 238.1 0.1 12
144 Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd KYG4712E1035 57.14 0.1 51
145 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd KYG549581067 190.48 0.1 15
146 Kingboard Holdings Ltd KYG525621408 95.24 0.1 30
147 BYD Electronic International Co Ltd HK0285041858 119.05 0.1 25
148 Fosun International Ltd HK0656038673 404.76 0.1 7
149 Yadea Group Holdings Ltd KYG9830F1063 190.48 0.1 15
150 Xtep International Holdings Ltd KYG982771092 214.29 0.1 13
151 Tongwei Co Ltd CNE000001GS3 42.86 0.1 56
152 CITIC Securities Co Ltd CNE000001DB6 119.05 0.1 21
153 Bank of Ningbo Co Ltd CNE1000005P7 61.9 0.09 35
154 Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd CNE0000014W7 61.9 0.09 35
155 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd CNE000000JP5 61.9 0.09 38
156 Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd CNE0000011B7 285.71 0.09 8
157 Kanzhun Ltd US48553T1060 13.52 0.09 26
158 TAL Education Group US8740801043 67.76 0.09 4
159 China Merchants Port Holdings Co Ltd HK0144000764 190.48 0.09 13
160 China Everbright Environment Group Ltd HK0257001336 571.43 0.09 4
161 Hua Hong Semiconductor Ltd HK0000218211 95.24 0.09 28
162 China Literature Ltd KYG2121R1039 66.67 0.09 38
163 Haitong Securities Co Ltd CNE1000019K9 457.14 0.09 5
164 Luxshare Precision Industry Co Ltd CNE100000TP3 66.67 0.09 32
165 China Galaxy Securities Co Ltd CNE100001NT6 571.43 0.09 4
166 Aier Eye Hospital Group Co Ltd CNE100000GR6 52.38 0.09 41
167 China Minsheng Banking Corp Ltd CNE100000HF9 952.38 0.09 2
168 Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd CNE100002TX3 28.57 0.09 83
169 Huaneng Power International Inc CNE1000006Z4 666.67 0.09 3
170 China State Construction Engineering Corp Ltd CNE100000F46 409.52 0.09 5
171 China Coal Energy Co Ltd CNE100000528 333.33 0.08 6
172 China Shenhua Energy Co Ltd CNE100000767 61.9 0.08 32
173 Shaanxi Coal Industry Co Ltd CNE100001T64 95.24 0.08 21
174 Bosideng International Holdings Ltd KYG126521064 476.19 0.08 4
175 China Lesso Group Holdings Ltd KYG2157Q1029 190.48 0.08 11
176 China State Construction International Holdings Lt KYG216771363 285.71 0.08 8
177 Dongyue Group Ltd KYG2816P1072 238.1 0.08 9
178 AAC Technologies Holdings Inc KYG2953R1149 119.05 0.08 18
179 China Meidong Auto Holdings Ltd KYG211921021 95.24 0.08 24
180 Yuexiu Property Co Ltd HK0000745908 238.1 0.08 9
181 Microport Scientific Corp KYG608371046 100 0.08 23
182 Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd CNE100003RV9 400 0.08 4
183 Yihai International Holding Ltd KYG984191075 95.24 0.08 25
184 BOC Aviation Ltd SG9999015267 33.33 0.08 66
185 ZTE Corp CNE1000004Y2 123.81 0.08 18
186 CMOC Group Ltd CNE100000114 571.43 0.08 4
187 Poly Developments and Holdings Group Co Ltd CNE000001ND1 114.29 0.08 17
188 Bank of Communications Co Ltd CNE1000000S2 380.95 0.08 4
189 TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd CNE1000000B8 33.33 0.07 53
190 TravelSky Technology Ltd CNE1000004J3 142.86 0.07 15
191 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd CNE100000601 122.38 0.07 13
192 Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd CNE000001F21 4.76 0.07 349
193 Haier Smart Home Co Ltd CNE000000CG9 61.9 0.07 26
194 Topsports International Holdings Ltd KYG8924B1041 285.71 0.07 6
195 JOYY Inc US46591M1099 8.86 0.07 30
196 Nine Dragons Paper Holdings Ltd BMG653181005 285.71 0.07 6
197 Pharmaron Beijing Co Ltd CNE100003PG4 28.57 0.07 77
198 Minth Group Ltd KYG6145U1094 95.24 0.07 21
199 China Three Gorges Renewables Group Co Ltd CNE1000051F2 276.19 0.07 6
200 China Taiping Insurance Holdings Co Ltd HK0000055878 228.57 0.07 9
201 China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd HK0000056256 476.19 0.07 4
202 China Jinmao Holdings Group Ltd HK0817039453 952.38 0.07 2
203 Beijing Enterprises Holdings Ltd HK0392044647 71.43 0.07 27
204 Jiumaojiu International Holdings Ltd KYG5141L1059 95.24 0.07 21
205 Haitian International Holdings Ltd KYG4232C1087 95.24 0.07 20
206 China Overseas Property Holdings Ltd KYG2118M1096 238.1 0.07 8
207 China Resources Cement Holdings Ltd KYG2113L1068 380.95 0.07 5
208 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd CNE100001M79 71.43 0.07 28
209 CRRC Corp Ltd CNE100000BG0 714.29 0.07 2
210 Zijin Mining Group Co Ltd CNE100000B24 200 0.07 9
211 Eve Energy Co Ltd CNE100000GS4 19.05 0.07 97
212 Jiangxi Copper Co Ltd CNE1000003K3 190.48 0.07 10
213 China Oilfield Services Ltd CNE1000002P4 285.71 0.07 7
214 Air China Ltd CNE1000001S0 285.71 0.07 6
215 Aluminum Corp of China Ltd CNE1000001T8 666.67 0.07 3
216 AviChina Industry & Technology Co Ltd CNE1000001Y8 380.95 0.06 4
217 Will Semiconductor Co Ltd Shanghai CNE100002XM8 9.52 0.06 168
218 China Pacific Insurance Group Co Ltd CNE1000008M8 66.67 0.06 23
219 China Cinda Asset Management Co Ltd CNE100001QS1 1,428.57 0.06 1
220 GF Securities Co Ltd CNE100001TQ9 180.95 0.06 10
221 Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd CNE100000PP1 123.81 0.06 14
222 Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd CNE100000V20 14.29 0.06 109
223 Shenzhen Inovance Technology Co Ltd CNE100000V46 23.81 0.06 65
224 Rongsheng Petrochemical Co Ltd CNE100000W60 95.24 0.06 15
225 Jinxin Fertility Group Ltd KYG5140J1013 238.1 0.06 6
226 MMG Ltd HK1208013172 571.43 0.06 2
227 Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd CNE1000040M1 19.05 0.06 93
228 iQIYI Inc US46267X1081 54.24 0.06 4
229 360 DigiTech Inc US88557W1018 13.81 0.06 17
230 Weibo Corp US9485961018 10.14 0.06 23
231 Ping An Healthcare and Technology Co Ltd KYG711391022 80.95 0.06 23
232 Sany Heavy Industry Co Ltd CNE000001F70 80.95 0.06 18
233 BOE Technology Group Co Ltd CNE0000016L5 366.67 0.06 3
234 NARI Technology Co Ltd CNE000001G38 52.38 0.06 26
235 Baoshan Iron & Steel Co Ltd CNE0000015R4 214.29 0.05 6
236 China Minsheng Banking Corp Ltd CNE0000015Y0 347.62 0.05 3
237 China Petroleum & Chemical Corp CNE0000018G1 309.52 0.05 4
238 Hengli Petrochemical Co Ltd CNE0000018V0 57.14 0.05 22
239 Anhui Conch Cement Co Ltd CNE0000019V8 38.1 0.05 34
240 Anhui Gujing Distillery Co Ltd CNE000000MD5 4.76 0.05 238
241 SAIC Motor Corp Ltd CNE000000TY6 76.19 0.05 17
242 China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd CNE000000T18 33.33 0.05 34
243 Sany Heavy Equipment International Holdings Co Ltd KYG781631059 190.48 0.05 8
244 3SBio Inc KYG8875G1029 238.1 0.05 6
245 Shenzhen International Holdings Ltd BMG8086V1467 190.48 0.05 7
246 Alibaba Pictures Group Ltd BMG0171W1055 1,904.76 0.05 0
247 Beijing Enterprises Water Group Ltd BMG0957L1090 666.67 0.05 2
248 COSCO SHIPPING Ports Ltd BMG2442N1048 285.71 0.05 5
249 Far East Horizon Ltd HK0000077468 238.1 0.05 6
250 Postal Savings Bank of China Co Ltd CNE100003PZ4 257.14 0.05 5
251 Trina Solar Co Ltd CNE100003ZR0 19.14 0.05 66
252 Kingboard Laminates Holdings Ltd KYG5257K1076 142.86 0.05 9
253 NAURA Technology Group Co Ltd CNE100000ML7 4.76 0.05 273
254 Dali Foods Group Co Ltd KYG2743Y1061 333.33 0.05 4
255 Ganfeng Lithium Co Ltd CNE100000SF6 9.52 0.05 143
256 China Everbright Bank Co Ltd CNE100000SL4 404.76 0.05 3
257 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd CNE1000012B3 123.81 0.05 13
258 Power Construction Corp of China Ltd CNE1000017G1 147.62 0.05 7
259 Sungrow Power Supply Co Ltd CNE1000018M7 14.29 0.05 92
260 HUTCHMED China Ltd US44842L1035 13.9 0.05 12
261 China National Nuclear Power Co Ltd CNE1000022N7 171.43 0.05 6
262 Wens Foodstuffs Group Co Ltd CNE100002508 61.9 0.05 21
263 China Everbright Bank Co Ltd CNE100001QW3 523.81 0.05 2
264 Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd CNE100001RG4 19.05 0.05 61
265 Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd CNE100001VW3 12.38 0.05 95
266 Hangzhou First Applied Material Co Ltd CNE100001VX1 18.1 0.05 64
267 Zhejiang Expressway Co Ltd CNE1000004S4 190.48 0.05 7
268 CRRC Corp Ltd CNE100000CP9 238.1 0.05 5
269 China Railway Group Ltd CNE100000866 200 0.05 6
270 Beijing Capital International Airport Co Ltd CNE100000221 285.71 0.05 5
271 CSC Financial Co Ltd CNE1000031T5 42.86 0.05 28
272 Shandong Gold Mining Co Ltd CNE1000036N7 107.14 0.05 13
273 CanSino Biologics Inc CNE100003F01 19.05 0.05 81
274 Jiangsu Expressway Co Ltd CNE1000003J5 190.48 0.05 7
275 China Southern Airlines Co Ltd CNE1000002T6 285.71 0.04 4
276 China Communications Services Corp Ltd CNE1000002G3 380.95 0.04 3
277 Ginlong Technologies Co Ltd CNE100003JZ7 4.76 0.04 204
278 PetroChina Co Ltd CNE1000007Q1 209.52 0.04 5
279 Bank of Beijing Co Ltd CNE100000734 204.76 0.04 4
280 GoerTek Inc CNE100000BP1 33.33 0.04 33
281 Iflytek Co Ltd CNE100000B81 23.81 0.04 41
282 Foxconn Industrial Internet Co Ltd CNE1000031P3 95.24 0.04 9
283 Huatai Securities Co Ltd CNE100000LQ8 71.43 0.04 14
284 China Merchants Securities Co Ltd CNE100000HK9 71.43 0.04 14
285 CMOC Group Ltd CNE100001NR0 171.43 0.04 5
286 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co CNE100002FC6 76.19 0.04 12
287 Shenwan Hongyuan Group Co Ltd CNE100002FD4 219.05 0.04 4
288 Bank of Shanghai Co Ltd CNE100002FM5 138.1 0.04 6
289 Bank of Jiangsu Co Ltd CNE100002G76 142.86 0.04 6
290 Guotai Junan Securities Co Ltd CNE1000022F3 71.43 0.04 15
291 Flat Glass Group Co Ltd CNE100002375 47.62 0.04 27
292 Great Wall Motor Co Ltd CNE1000018V8 23.81 0.04 38
293 Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd CNE100001DJ8 14.29 0.04 66
294 China Suntien Green Energy Corp Ltd CNE100000TW9 285.71 0.04 4
295 JA Solar Technology Co Ltd CNE100000SD1 14.29 0.04 78
296 Sinotruk Hong Kong Ltd HK3808041546 119.05 0.04 11
297 Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co L CNE100004090 6.9 0.04 153
298 Ming Yuan Cloud Group Holdings Ltd KYG6142R1092 95.24 0.04 12
299 Maxscend Microelectronics Co Ltd CNE100003QK4 4.76 0.04 209
300 China Ruyi Holdings Ltd BMG4404N1149 380.95 0.04 2
301 Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai CNE0000001D4 28.57 0.04 33
302 RLX Technology Inc US74969N1037 72.95 0.04 2
303 Haitong Securities Co Ltd CNE000000CK1 90.48 0.04 9
304 Changchun High & New Technology Industry Group Inc CNE0000007J8 4.76 0.04 228
305 GF Securities Co Ltd CNE0000008L2 57.14 0.04 18
306 Yunnan Baiyao Group Co Ltd CNE0000008X7 15.24 0.04 58
307 Uni-President China Holdings Ltd KYG9222R1065 190.48 0.04 6
308 ZTE Corp CNE000000TK5 38.1 0.04 25
309 Chongqing Changan Automobile Co Ltd CNE000000R36 60 0.04 18
310 TBEA Co Ltd CNE000000RB8 38.1 0.04 25
311 AECC Aviation Power Co Ltd CNE000000JW1 23.81 0.04 44
312 Yankuang Energy Group Co Ltd CNE000000WV6 23.81 0.04 39
313 China United Network Communications Ltd CNE000001CS2 304.76 0.04 3
314 Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd CNE000000XM3 33.33 0.04 28
315 Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd CNE0000017H1 442.86 0.04 2
316 Daqin Railway Co Ltd CNE000001NG4 142.86 0.04 6
317 Focus Media Information Technology Co Ltd CNE000001KK2 138.1 0.04 6
318 Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd CNE000001M14 4.76 0.04 188
319 Bank of China Ltd CNE000001N05 342.86 0.04 3
320 Bank of Nanjing Co Ltd CNE100000627 95.24 0.04 11
321 Zhaojin Mining Industry Co Ltd CNE1000004R6 190.48 0.04 6
322 Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd CNE000001DN1 14.29 0.03 50
323 China Life Insurance Co Ltd CNE000001Q93 28.57 0.03 30
324 Weichai Power Co Ltd CNE1000000D4 66.67 0.03 12
325 Yonyou Network Technology Co Ltd CNE0000017Y6 33.33 0.03 22
326 China Southern Airlines Co Ltd CNE000001FG0 104.76 0.03 7
327 Huaxia Bank Co Ltd CNE000001FW7 123.81 0.03 5
328 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd CNE000000X38 19.05 0.03 42
329 China CSSC Holdings Ltd CNE000000W05 42.86 0.03 18
330 Huadong Medicine Co Ltd CNE0000011S1 19.05 0.03 42
331 Guanghui Energy Co Ltd CNE0000012G4 61.9 0.03 10
332 YTO Express Group Co Ltd CNE0000012J8 33.33 0.03 19
333 Huayu Automotive Systems Co Ltd CNE000000M15 28.57 0.03 23
334 Vinda International Holdings Ltd KYG9361V1086 47.62 0.03 20
335 SDIC Power Holdings Co Ltd CNE000000JM2 71.43 0.03 10
336 Yealink Network Technology Corp Ltd CNE100002PC5 9.52 0.03 77
337 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd CNE000000230 19.05 0.03 41
338 Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd CNE1000048D3 14.29 0.03 53
339 China Energy Engineering Corp Ltd CNE100004QL0 314.29 0.03 2
340 Walvax Biotechnology Co Ltd CNE100000WN2 14.29 0.03 46
341 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co CNE100000X85 228.57 0.03 4
342 Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd CNE1000019R4 14.29 0.03 60
343 Orient Securities Co Ltd/China CNE100001ZV6 71.43 0.03 10
344 Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd CNE100001TH8 14.29 0.03 49
345 Bank of Hangzhou Co Ltd CNE100002GQ4 57.14 0.03 14
346 Guangzhou Automobile Group Co Ltd CNE100001NQ2 47.62 0.03 15
347 Guangdong Haid Group Co Ltd CNE100000HP8 14.29 0.03 58
348 Zhejiang Chint Electrics Co Ltd CNE100000KD8 19.05 0.03 35
349 Gigadevice Semiconductor Beijing Inc CNE1000030S9 4.76 0.03 136
350 Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd CNE100003LF5 57.14 0.03 14
351 Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China CNE100003MM9 5.9 0.03 116
352 Montage Technology Co Ltd CNE100003MN7 9.52 0.02 58
353 Mango Excellent Media Co Ltd CNE100001Y83 19.05 0.02 33
354 Aluminum Corp of China Ltd CNE1000000T0 123.81 0.02 4
355 미달러선물22년07월물 KR4175S70001 -31.19 -82.83 1,298
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
- 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 투자원금손실이 발생할 수 있고, 이는 투자자에게 귀속됩니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.