Loading...
해외주식 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 중국 MSCI China(H) (310080)

2022.12.02 기준

기준가격 (NAV)

8,056

+246.01상승 (3.15%)

주당 시장가격

8,100

+225상승 (2.86%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

7,962

순 자산 규모

88

KBSTAR 중국 MSCI China(H) (310080)

KEY POINT

홍콩 H주, Red Chip, P-chip 및 본토 A주 까지! 전세계 상장된 중국기업에 투자하는 ETF

KBSTAR 중국MSCI China(H) ETF는 시장의 흐름을 반영한 중국 신경제 관련 기업에 광범위하게 분산투자합니다.

KEY POINT

중국본토 뿐만 아니라 다양한 국가에 상장된 중국 대표기업을 환변동 걱정없이 손쉽게 투자

舊경제(금융, 소재 등) 투자비중이 높음 기존 HSCEI, CSEI300 지수와 차별화된 성과를 얻을 수 있습니다.
세계 선진 지수회사인 MSCI (Morgan Stanley Capital Index) 에서 발표하는 중국대표지수를 추종하여 글로벌투자자들의 투자종목과 유사한 포트폴리오를 가질 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2022.12.02 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 중국 MSCI China 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)
(310080)
MSCI China NTR Index(USD) 2018.11.28 50,000 8,861,659,092
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 8,100
※ 전 영업일 종가 기준
8,056 7,962
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일
연 0.6% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.54%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%) 회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
미래에셋증권,키움증권 미래에셋증권,키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 중국 MSCI China 증권 상장지수 투자신탁(주식)(H)

(310080)
MSCI China NTR Index(USD)
상장일 설정단위(CU)
2018.11.28 50,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
8,861,659,092 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
8,100
※ 전 영업일 종가 기준
8,056
거래량(주)
7,962
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.6% (지정참가회사 : 0.01%, 집합투자 : 0.54%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.02%)
분배금 지급 기준일
회계기간종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우, 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
미래에셋증권,키움증권
LP(유동성공급자)
미래에셋증권,키움증권

지수소개

MSCI China Index 는 전 세계에 상장된 중국 신경제 관련 종목에 집중 투자하는 지수로, 홍콩에 상장된 H주, Red Chip(홍콩에 상장된 해외등록 중국 국영기업), P-chip( 홍콩에 상장된 중국민영기업), ADR(미국 예탁 증권) 및 본토 A주까지 편입한 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2022-12-02 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Tencent Holdings Ltd 11.31
2 iShares MSCI China ETF 10.27
3 원화예금 9.75
4 Alibaba Group Holding Ltd 7.45
5 MSCI China Index Futures Dec22 4.63
6 Meituan 4.53
7 JD.com Inc 2.98
8 China Construction Bank Corp 2.85
9 Pinduoduo Inc 2.03
10 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 1.89

업종별 비중

2022.12.02 기준
업종별 비중: 순위, 업종, 비중(%) 표
순위 업종 비중(%)
1 경기소비재 33.90
2 IT 19.05
3 금융 16.77
4 필수소비재 6.11
5 통신서비스 5.41
6 헬스케어 4.90
7 산업재 3.98
8 에너지 3.00
9 부동산 2.59
10 유틸리티 2.38

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2022-12-02 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
29.22 -9.44 -9.33 -29.03 -24.89 -24.38 -19.44
기초지수 29.71 -7.80 -8.60 -28.13 -19.83 -23.51 -11.34
초과성과 -0.5 -1.64 -0.74 -0.91 -5.07 -0.87 -8.11

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2022.12.01 8,100 2.857상승 7,810.04 5.526상승
2022.11.30 7,875 1.809상승 7,401 -0.653하락
2022.11.29 7,735 5.238상승 7,449.71 -1.045하락
2022.11.28 7,350 -2.713하락 7,528.41 -0.001하락
2022.11.25 7,555 0.198상승 7,503.7 1.073상승
2022.11.24 7,540 0.533상승 7,424.04 -1.690하락
2022.11.23 7,500 0.066상승 7,551.73 -2.170하락
2022.11.22 7,495 -0.530하락 7,719.24 -0.284하락
2022.11.21 7,535 -3.086하락 7,741.27 -0.002하락
2022.11.18 7,775 -0.064하락 7,807.57 -0.885하락
2022.11.17 7,780 -0.575하락 7,877.31 5.339상승
2022.11.16 7,825 0.449상승 7,478.02 1.148상승
2022.11.15 7,790 4.493상승 7,393.1 7.590상승
2022.11.14 7,455 1.705상승 6,871.5 -0.001하락
2022.11.11 7,330 6.308상승 6,943.17 -1.999하락
2022.11.10 6,895 -2.475하락 7,084.86 -0.899하락
2022.11.09 7,070 - 7,149.14 1.963상승
2022.11.08 7,070 -2.482하락 7,011.45 6.177상승
2022.11.07 7,250 2.618상승 6,603.53 -0.002하락
2022.11.04 7,065 6.160상승 6,759.43 2.384상승
2022.11.03 6,655 -2.347하락 6,602 5.895상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 402,802,662 100 402,802,662
2 Tencent Holdings Ltd KYG875721634 950 11.31 45,536,995
3 iShares MSCI China ETF US46429B6719 677.27 10.27 41,380,616
4 원화예금 KRD010010001 39,268,315 9.75 39,268,315
5 Alibaba Group Holding Ltd KYG017191142 2,250 7.45 30,004,447
6 MSCI China Index Futures Dec22 MURZ2 0.64 4.63 18,647,842
7 Meituan KYG596691041 668.18 4.53 18,244,597
8 JD.com Inc KYG8208B1014 328.32 2.98 11,989,431
9 China Construction Bank Corp CNE1000002H1 14,590.91 2.85 11,469,899
10 Pinduoduo Inc US7223041028 76.77 2.03 8,186,075
11 Ping An Insurance Group Co of China Ltd CNE1000003X6 954.55 1.89 7,607,226
12 Baidu Inc KYG070341048 334.09 1.41 5,665,192
13 Industrial & Commercial Bank of China Ltd CNE1000003G1 8,545.45 1.38 5,576,584
14 Bank of China Ltd CNE1000001Z5 12,045.45 1.38 5,568,770
15 NetEase Inc KYG6427A1022 300 1.36 5,472,651
16 Wuxi Biologics Cayman Inc KYG970081173 545.45 1.13 4,565,473
17 Yum China Holdings Inc US98850P1093 63.68 1.13 4,562,131
18 Kweichow Moutai Co Ltd CNE0000018R8 13.64 1 4,008,765
19 Xiaomi Corp KYG9830T1067 2,318.18 0.99 3,992,854
20 China Merchants Bank Co Ltd CNE1000002M1 590.91 0.96 3,866,010
21 Li Ning Co Ltd KYG5496K1242 363.64 0.92 3,717,318
22 BYD Co Ltd CNE100000296 113.64 0.9 3,631,971
23 NIO Inc US62914V1061 207.91 0.86 3,453,404
24 Trip.com Group Ltd US89677Q1076 82.82 0.85 3,439,059
25 China Mengniu Dairy Co Ltd KYG210961051 500 0.72 2,904,060
26 ANTA Sports Products Ltd KYG040111059 181.82 0.68 2,758,401
27 China Resources Land Ltd KYG2108Y1052 454.55 0.68 2,731,090
28 Kuaishou Technology KYG532631028 268.18 0.63 2,531,152
29 China Resources Beer Holdings Co Ltd HK0291001490 272.73 0.61 2,437,498
30 China Petroleum & Chemical Corp CNE1000002Q2 3,909.09 0.59 2,394,408
31 China Life Insurance Co Ltd CNE1000002L3 1,136.36 0.56 2,249,356
32 CSPC Pharmaceutical Group Ltd HK1093012172 1,363.64 0.56 2,273,633
33 KE Holdings Inc US4824971042 101.18 0.55 2,225,081
34 ENN Energy Holdings Ltd KYG3066L1014 118.18 0.54 2,159,837
35 China Overseas Land & Investment Ltd HK0688002218 590.91 0.52 2,080,939
36 China Shenhua Energy Co Ltd CNE1000002R0 522.73 0.52 2,093,836
37 ZTO Express Cayman Inc US98980A1051 64.14 0.52 2,089,785
38 Nongfu Spring Co Ltd CNE100004272 263.64 0.49 1,984,440
39 Agricultural Bank of China Ltd CNE100000Q43 4,454.55 0.48 1,933,005
40 JD Health International Inc KYG5074A1004 168.18 0.47 1,911,536
41 PetroChina Co Ltd CNE1000003W8 3,181.82 0.47 1,879,900
42 Geely Automobile Holdings Ltd KYG3777B1032 909.09 0.43 1,726,656
43 Sunny Optical Technology Group Co Ltd KYG8586D1097 109.09 0.41 1,655,041
44 Contemporary Amperex Technology Co Ltd CNE100003662 22.73 0.4 1,608,687
45 Zijin Mining Group Co Ltd CNE100000502 909.09 0.38 1,538,514
46 Haier Smart Home Co Ltd CNE1000048K8 345.45 0.37 1,476,002
47 Shenzhou International Group Holdings Ltd KYG8087W1015 127.27 0.37 1,479,492
48 H World Group Ltd US44332N1063 29.32 0.36 1,458,653
49 PICC Property & Casualty Co Ltd CNE100000593 1,090.91 0.36 1,431,091
50 GCL Technology Holdings Ltd KYG3774X1088 3,090.91 0.31 1,258,729
51 Lenovo Group Ltd HK0992009065 1,090.91 0.3 1,198,038
52 China Merchants Bank Co Ltd CNE000001B33 186.36 0.3 1,197,832
53 Sino Biopharmaceutical Ltd KYG8167W1380 1,590.91 0.3 1,216,094
54 Yankuang Energy Group Co Ltd CNE1000004Q8 272.73 0.29 1,176,645
55 China Pacific Insurance Group Co Ltd CNE1000009Q7 400 0.29 1,176,311
56 CITIC Ltd HK0267001375 863.64 0.29 1,151,685
57 Li Auto Inc KYG5479M1050 86.36 0.28 1,125,019
58 Xinyi Solar Holdings Ltd KYG9829N1025 727.27 0.27 1,093,650
59 Tsingtao Brewery Co Ltd CNE1000004K1 90.91 0.27 1,106,091
60 Wuliangye Yibin Co Ltd CNE000000VQ8 36.36 0.26 1,048,680
61 Bank of Communications Co Ltd CNE100000205 1,318.18 0.24 970,220
62 Postal Savings Bank of China Co Ltd CNE1000029W3 1,227.27 0.24 958,612
63 Tencent Music Entertainment Group US88034P1093 108.05 0.24 984,391
64 Vipshop Holdings Ltd US92763W1036 63.5 0.23 920,220
65 China Tower Corp Ltd CNE100003688 6,727.27 0.23 943,136
66 BYD Co Ltd CNE100001526 18.18 0.22 867,504
67 Kingdee International Software Group Co Ltd KYG525681477 409.09 0.22 879,411
68 New Oriental Education & Technology Group Inc KYG6470A1168 231.82 0.22 866,666
69 CITIC Securities Co Ltd CNE1000016V2 318.18 0.21 826,306
70 Anhui Conch Cement Co Ltd CNE1000001W2 181.82 0.21 857,259
71 Ping An Insurance Group Co of China Ltd CNE000001R84 100 0.21 826,405
72 Great Wall Motor Co Ltd CNE100000338 454.55 0.21 855,741
73 China Longyuan Power Group Corp Ltd CNE100000HD4 500 0.2 794,444
74 China CITIC Bank Corp Ltd CNE1000001Q4 1,363.64 0.2 787,464
75 China Yangtze Power Co Ltd CNE000001G87 209.09 0.2 815,725
76 Innovent Biologics Inc KYG4818G1010 159.09 0.2 813,827
77 Alibaba Health Information Technology Ltd BMG0171K1018 727.27 0.19 775,629
78 China Gas Holdings Ltd BMG2109G1033 454.55 0.19 751,808
79 Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd CNE100000171 381.82 0.18 722,646
80 China Conch Venture Holdings Ltd KYG2116J1085 250 0.18 740,201
81 WuXi AppTec Co Ltd CNE100003F19 54.55 0.17 699,159
82 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd CNE1000002J7 479.55 0.17 674,704
83 Kanzhun Ltd US48553T1060 27.68 0.17 677,107
84 Daqo New Energy Corp US23703Q2030 9.09 0.17 672,417
85 Zai Lab Ltd US98887Q1040 13.36 0.17 669,737
86 Want Want China Holdings Ltd KYG9431R1039 727.27 0.16 643,323
87 China National Building Material Co Ltd CNE1000002N9 545.45 0.16 624,509
88 China Resources Gas Group Ltd BMG2113B1081 140.91 0.16 646,737
89 Kunlun Energy Co Ltd BMG5320C1082 636.36 0.16 637,254
90 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd CNE100000G29 18.18 0.16 660,121
91 China Resources Power Holdings Co Ltd HK0836012952 272.73 0.16 654,551
92 LONGi Green Energy Technology Co Ltd CNE100001FR6 70 0.15 589,165
93 Bilibili Inc KYG1098A1013 28.18 0.15 596,409
94 Kingsoft Corp Ltd KYG5264Y1089 145.45 0.15 594,770
95 Genscript Biotech Corp KYG3825B1059 181.82 0.15 599,626
96 China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd KYG2122G1064 100 0.15 616,695
97 Sinopharm Group Co Ltd CNE100000FN7 200 0.15 615,527
98 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd CNE000000DH5 12.73 0.15 599,133
99 Industrial Bank Co Ltd CNE000001QZ7 190.91 0.15 621,245
100 Zhongsheng Group Holdings Ltd KYG9894K1085 90.91 0.15 603,874
101 Tingyi Cayman Islands Holding Corp KYG8878S1030 272.73 0.14 580,812
102 Orient Overseas International Ltd BMG677491539 22.73 0.14 554,563
103 Haidilao International Holding Ltd KYG4290A1013 181.82 0.14 580,205
104 Hengan International Group Co Ltd KYG4402L1510 90.91 0.14 545,459
105 China Feihe Ltd KYG2121Q1055 545.45 0.14 576,260
106 People's Insurance Co Group of China Ltd/The CNE100001MK7 1,272.73 0.14 556,535
107 China International Capital Corp Ltd CNE100002359 236.36 0.14 573,589
108 Ganfeng Lithium Group Co Ltd CNE1000031W9 50.91 0.14 576,078
109 Guangdong Investment Ltd HK0270001396 454.55 0.13 543,183
110 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd CNE100003G67 9.09 0.13 542,524
111 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd CNE100001TR7 90.91 0.13 517,390
112 Tongcheng Travel Holdings Ltd KYG8918W1069 181.82 0.13 506,162
113 Smoore International Holdings Ltd KYG8245V1023 272.73 0.13 543,487
114 TAL Education Group US8740801043 68.5 0.13 531,505
115 Legend Biotech Corp US52490G1022 7.41 0.12 496,020
116 CGN Power Co Ltd CNE100001T80 1,590.91 0.12 501,837
117 BYD Electronic International Co Ltd HK0285041858 113.64 0.12 481,734
118 Chinasoft International Ltd KYG2110A1114 454.55 0.12 502,975
119 Luzhou Laojiao Co Ltd CNE000000GF2 13.64 0.12 466,335
120 China Railway Group Ltd CNE1000007Z2 636.36 0.12 466,257
121 Weichai Power Co Ltd CNE1000004L9 272.73 0.12 469,747
122 Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd CNE1000004X4 81.82 0.12 490,230
123 China Minsheng Banking Corp Ltd CNE100000HF9 954.55 0.11 428,553
124 SF Holding Co Ltd CNE100000L63 45.45 0.11 442,911
125 Ping An Bank Co Ltd CNE000000040 177.27 0.11 424,668
126 Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd CNE0000014W7 59.09 0.11 432,707
127 Wanhua Chemical Group Co Ltd CNE0000016J9 27.27 0.11 448,761
128 Industrial & Commercial Bank of China Ltd CNE000001P37 572.73 0.11 452,772
129 China Oilfield Services Ltd CNE1000002P4 272.73 0.11 445,623
130 China Hongqiao Group Ltd KYG211501005 363.64 0.11 438,795
131 China Medical System Holdings Ltd KYG211081248 227.27 0.11 429,388
132 Hygeia Healthcare Holdings Co Ltd KYG4712E1035 54.55 0.11 444,712
133 China State Construction International Holdings Lt KYG216771363 272.73 0.11 425,595
134 Muyuan Foods Co Ltd CNE100001RQ3 50 0.11 441,883
135 Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd CNE100001SL2 35 0.11 452,749
136 Autohome Inc US05278C1071 11.45 0.11 445,135
137 Yadea Group Holdings Ltd KYG9830F1063 181.82 0.11 445,471
138 Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd KYG549581067 181.82 0.11 447,898
139 Agricultural Bank of China Ltd CNE100000RJ0 777.27 0.1 411,556
140 New China Life Insurance Co Ltd CNE100001922 131.82 0.1 400,848
141 Fosun International Ltd HK0656038673 386.36 0.1 383,035
142 Hua Hong Semiconductor Ltd HK0000218211 90.91 0.1 408,146
143 Kingboard Holdings Ltd KYG525621408 90.91 0.1 388,421
144 China Power International Development Ltd HK2380027329 818.18 0.1 409,663
145 CITIC Securities Co Ltd CNE000001DB6 113.64 0.1 414,080
146 East Money Information Co Ltd CNE100000MD4 119.09 0.1 405,054
147 Guangzhou Automobile Group Co Ltd CNE100000Q35 454.55 0.1 421,801
148 China State Construction Engineering Corp Ltd CNE100000F46 381.82 0.1 412,759
149 CRRC Corp Ltd CNE100000BG0 681.82 0.09 364,145
150 China Coal Energy Co Ltd CNE100000528 318.18 0.09 380,228
151 Jiangsu Yanghe Brewery Joint-Stock Co Ltd CNE100000HB8 13.64 0.09 354,446
152 Bank of Ningbo Co Ltd CNE1000005P7 59.09 0.09 348,838
153 Huaneng Power International Inc CNE1000006Z4 636.36 0.09 382,352
154 Jiangxi Copper Co Ltd CNE1000003K3 181.82 0.09 342,903
155 TravelSky Technology Ltd CNE1000004J3 136.36 0.09 357,317
156 Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd CNE0000011B7 268.18 0.09 355,983
157 Aluminum Corp of China Ltd CNE1000001T8 636.36 0.09 347,303
158 Yuexiu Property Co Ltd HK0000745908 227.27 0.09 373,249
159 China Merchants Port Holdings Co Ltd HK0144000764 181.82 0.09 344,117
160 Haitong Securities Co Ltd CNE1000019K9 436.36 0.09 349,579
161 Luxshare Precision Industry Co Ltd CNE100000TP3 63.64 0.09 361,632
162 Huatai Securities Co Ltd CNE100001YQ9 236.36 0.09 355,436
163 ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd CNE100002QY7 109.09 0.09 365,966
164 Yihai International Holding Ltd KYG984191075 90.91 0.09 367,180
165 XPeng Inc KYG982AW1003 63.64 0.09 357,393
166 BOC Aviation Ltd SG9999015267 31.82 0.08 325,265
167 Minth Group Ltd KYG6145U1094 90.91 0.08 317,868
168 360 DigiTech Inc US88557W1018 16.45 0.08 335,545
169 WuXi AppTec Co Ltd CNE1000031K4 22.73 0.08 325,915
170 Shaanxi Coal Industry Co Ltd CNE100001T64 86.36 0.08 320,258
171 GF Securities Co Ltd CNE100001TQ9 163.64 0.08 309,159
172 China Galaxy Securities Co Ltd CNE100001NT6 522.73 0.08 336,758
173 China Everbright Environment Group Ltd HK0257001336 545.45 0.08 324,999
174 Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd CNE100003RV9 372.73 0.08 337,832
175 China Overseas Property Holdings Ltd KYG2118M1096 227.27 0.08 327,351
176 Haitian International Holdings Ltd KYG4232C1087 90.91 0.08 304,971
177 Dongyue Group Ltd KYG2816P1072 227.27 0.08 325,834
178 AAC Technologies Holdings Inc KYG2953R1149 113.64 0.08 340,627
179 CMOC Group Ltd CNE100000114 545.45 0.08 328,641
180 Tongwei Co Ltd CNE000001GS3 40.91 0.08 325,815
181 Poly Developments and Holdings Group Co Ltd CNE000001ND1 109.09 0.08 333,938
182 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd CNE000000JP5 59.09 0.08 313,422
183 Dongfeng Motor Group Co Ltd CNE100000312 454.55 0.08 331,524
184 China Shenhua Energy Co Ltd CNE100000767 59.09 0.08 331,891
185 ZTE Corp CNE1000004Y2 118.18 0.08 334,133
186 Aier Eye Hospital Group Co Ltd CNE100000GR6 64.95 0.08 323,625
187 Zijin Mining Group Co Ltd CNE100000B24 186.36 0.08 336,804
188 Air China Ltd CNE1000001S0 272.73 0.07 282,212
189 GDS Holdings Ltd KYG3902L1095 131.82 0.07 297,886
190 China Literature Ltd KYG2121R1039 63.64 0.07 295,792
191 Bosideng International Holdings Ltd KYG126521064 454.55 0.07 291,316
192 JOYY Inc US46591M1099 7.09 0.07 280,721
193 Xtep International Holdings Ltd KYG982771092 204.55 0.07 299,737
194 Lufax Holding Ltd US54975P1021 104.09 0.06 251,633
195 BeiGene Ltd KYG1146Y1017 9.09 0.04 174,924
196 미달러선물22년12월물 KR4175SC0000 -27.27 -87.88 -353,999,996
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
- 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 투자원금손실이 발생할 수 있고, 이는 투자자에게 귀속됩니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.