Loading...
해외주식 중국 개인연금 퇴직연금 패시브

KBSTAR 중국본토CSI300 (463300)

2024.06.17 기준

기준가격 (NAV)

9,230

-0.03하락 (-%)

주당 시장가격

9,155

+20상승 (0.22%)

※ 전 영업일 종가 기준

거래량

2,916

순 자산 규모

341

KBSTAR 중국본토CSI300 (463300)

KEY POINT

글로벌 경제성장을 이끄는 중국 대형주 300종목에 투자하는 ETF

KBSTAR CSI300 ETF는 중국본토 주식시장을 대표하는 대형주 300종목에 투자합니다.

KEY POINT

소액으로 중국본토 대표 우량주 종목에 투자하는 효과

상해 및 심천거래소에 상장되어 있는 중국 본토주식 중 업종대표성, 시가총액, 유동성 기준 등을 고려하여 선정한 300종목에 투자합니다.
송금, 환전없이 원화로 중국 A주에 투자할 수 있습니다.

기본정보

거래정보 다운로드

2024.06.17 기준
기본정보: ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래 량 (주) 표
ETF명(종목번호) 기초지수 상장일 설정단위(CU) 순 자산 규모(원)
KB KBSTAR 중국본토CSI300 증권 상장지수 투자신탁(주식)
(463300)
CSI300 Index 2023.08.08 100,000 34,151,505,318
수탁은행 현재가(원) 기준가격(NAV) 거래량(주)
한국씨티은행 9,155
※ 전 영업일 종가 기준
9,230 2,916
기본정보: 총 보수(%), 분배금 지급 기준일, AP, LP 표
총 보수(%) 분배금 지급 기준일 다운로드 버튼
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.01%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.009%) 1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사) LP(유동성공급자)
KB증권, 신한투자증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 키움증권 KB증권, 신한투자증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 키움증권
ETF명(종목번호), 기초지수, 상장일, 설정단위(CU), 순 자산(억원), 수탁은행, 분배금 지급 기준일, 현재가(원), 기준가격(NAV), 거래량(주), 총 보수(%) 표
ETF명(종목번호) 기초지수
KB KBSTAR 중국본토CSI300 증권 상장지수 투자신탁(주식)

(463300)
CSI300 Index
상장일 설정단위(CU)
2023.08.08 100,000
순 자산 규모(원) 수탁은행
34,151,505,318 한국씨티은행
현재가(원) 기준가격(NAV)
9,155
※ 전 영업일 종가 기준
9,230
거래량(주)
2,916
AP, LP 표
총보수(%)
연 0.05% (지정참가회사 : 0.001%, 집합투자 : 0.01%, 신탁 : 0.03%, 일반사무 : 0.009%)
분배금 지급 기준일
1월, 4월, 7월, 10월 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
AP(지정참가회사)
KB증권, 신한투자증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 키움증권
LP(유동성공급자)
KB증권, 신한투자증권, NH투자증권, 미래에셋증권, 키움증권

지수소개

CSI300 Index는 중국본토 상해거래소 및 심천거래소에서 거래되는 종목 중 시가총액의 규모, 유동성, 거래량, 재무현황 등이 반영된 300개 주식으로 구성되어 유동시가총액가중방식으로 산출하는 중국 주식시장을 대표하는 지수입니다.

지수정보 자세히 보기

TOP10 구성 종목

2024-06-17 기준
TOP10 구성 종목 : 순위, 보유종목, 비중(%) 표
순위 보유종목 비중(%)
1 Kweichow Moutai Co Ltd 5.38
2 Contemporary Amperex Technology Co Ltd 2.69
3 Ping An Insurance Group Co of China Ltd 2.44
4 China Merchants Bank Co Ltd 2.21
5 원화예금 1.81
6 Midea Group Co Ltd 1.74
7 China Yangtze Power Co Ltd 1.55
8 Zijin Mining Group Co Ltd 1.51
9 Wuliangye Yibin Co Ltd 1.44
10 Industrial Bank Co Ltd 1.38

수익률

운용성과

엑셀 다운로드

2024-06-17 기준

 (단위: %)

수익률 표는 분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

운용성과 : 구분, 최근 1개월, 최근 3개월, 최근 6개월, 최근 1년, 최근 3년, 연초이후, 상장이후 표
구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 최근 3년 연초이후 상장이후
기준가격
(NAV)
-1.07 2.26 10.19 - - 11.21 -7.70
기초지수 -0.81 1.78 9.68 - - 10.86 -8.15
초과성과 -0.26 0.47 0.5 - - 0.35 0.45

일별 수익률

엑셀 다운로드

일별 수익률 : 일자, 시장가격(원)(종가, 등락률(%)), 기준가격(원)(종가, 등락률(%)) 표
일자 시장가격(원) 기준가격(원)
종가 등락률(%) 종가 등락률(%)
2024.06.14 9,155 0.218상승 9,230.2 -0.053하락
2024.06.13 9,135 -0.706하락 9,235.14 -0.094하락
2024.06.12 9,200 0.436상승 9,243.88 -0.945하락
2024.06.11 9,160 -0.865하락 9,332.07 0.051상승
2024.06.10 9,240 0.544상승 9,327.29 0.239상승
2024.06.07 9,190 -1.394하락 9,305.1 -1.027하락
2024.06.05 9,320 -0.320하락 9,401.71 0.495상승
2024.06.04 9,350 1.135상승 9,355.33 0.374상승
2024.06.03 9,245 -1.439하락 9,320.4 -1.168하락
2024.05.31 9,380 1.023상승 9,430.66 -0.065하락
2024.05.30 9,285 0.161상승 9,436.8 1.142상승
2024.05.29 9,270 0.324상승 9,330.23 -0.230하락
2024.05.28 9,240 -0.591하락 9,351.83 0.511상승
2024.05.27 9,295 -0.214하락 9,304.26 -1.476하락
2024.05.24 9,315 -0.267하락 9,443.73 -0.585하락
2024.05.23 9,340 -1.320하락 9,499.33 -0.087하락
2024.05.22 9,465 0.371상승 9,507.66 -0.673하락
2024.05.21 9,430 - 9,572.12 0.943상승
2024.05.20 9,430 - 9,482.68 1.111상승
2024.05.17 9,430 1.452상승 9,378.5 0.524상승

구성종목(PDF) 현황

구성종목(PDF) 현황: 번호, 종목명, 종목코드, 주식수(주)/액면(원), 보유비중(%), 평가금액(원) 표
번호 종목명 종목코드 주식수㈜
/ 액면(원)
보유비중(%) 평가금액(원)
1 설정현금액 CASH00000001 923,001,761 100 923,001,761
2 Kweichow Moutai Co Ltd CNE0000018R8 168 5.38 49,664,655
3 Contemporary Amperex Technology Co Ltd CNE100003662 704 2.69 24,784,017
4 Ping An Insurance Group Co of China Ltd CNE000001R84 2,870 2.44 22,533,928
5 China Merchants Bank Co Ltd CNE000001B33 3,276 2.21 20,440,307
6 원화예금 KRD010010001 16,694,000 1.81 16,694,000
7 Midea Group Co Ltd CNE100001QQ5 1,321 1.74 16,052,569
8 China Yangtze Power Co Ltd CNE000001G87 2,623 1.55 14,311,499
9 Zijin Mining Group Co Ltd CNE100000B24 4,359 1.51 13,930,270
10 Wuliangye Yibin Co Ltd CNE000000VQ8 520 1.44 13,302,224
11 Industrial Bank Co Ltd CNE000001QZ7 3,894 1.38 12,710,750
12 BYD Co Ltd CNE100001526 242 1.26 11,639,214
13 Bank of Communications Co Ltd CNE1000000S2 7,346 1.07 9,831,698
14 Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd CNE0000014W7 1,220 1.06 9,755,152
15 Industrial & Commercial Bank of China Ltd CNE000001P37 9,387 1.05 9,690,174
16 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd CNE100003G67 168 1.02 9,458,900
17 Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai CNE0000001D4 1,208 1 9,238,935
18 CITIC Securities Co Ltd CNE000001DB6 2,604 0.98 9,039,547
19 Luxshare Precision Industry Co Ltd CNE100000TP3 1,384 0.95 8,743,219
20 Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd CNE000000JP5 1,705 0.94 8,709,575
21 Wanhua Chemical Group Co Ltd CNE0000016J9 504 0.89 8,217,132
22 East Money Information Co Ltd CNE100000MD4 3,374 0.85 7,806,216
23 BOE Technology Group Co Ltd CNE0000016L5 10,141 0.84 7,750,180
24 China Shenhua Energy Co Ltd CNE100000767 884 0.81 7,491,991
25 Bank of Jiangsu Co Ltd CNE100002G76 4,922 0.77 7,092,768
26 Agricultural Bank of China Ltd CNE100000RJ0 8,574 0.75 6,878,613
27 Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd CNE100003RV9 6,439 0.69 6,328,691
28 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd CNE100000PM8 981 0.66 6,057,452
29 Muyuan Foods Co Ltd CNE100001RQ3 715 0.66 6,046,106
30 China Petroleum & Chemical Corp CNE0000018G1 5,200 0.66 6,069,832
31 Luzhou Laojiao Co Ltd CNE000000GF2 199 0.64 5,897,613
32 Shenzhen Inovance Technology Co Ltd CNE100000V46 575 0.64 5,930,243
33 PetroChina Co Ltd CNE1000007Q1 3,077 0.63 5,797,037
34 China State Construction Engineering Corp Ltd CNE100000F46 5,614 0.63 5,838,008
35 Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd CNE000000DH5 133 0.63 5,775,009
36 Haier Smart Home Co Ltd CNE000000CG9 1,013 0.62 5,763,962
37 Foxconn Industrial Internet Co Ltd CNE1000031P3 1,165 0.62 5,736,284
38 Shaanxi Coal Industry Co Ltd CNE100001T64 1,040 0.59 5,478,666
39 Wens Foodstuffs Group Co Ltd CNE100002508 1,396 0.59 5,427,298
40 Ping An Bank Co Ltd CNE000000040 2,557 0.57 5,250,001
41 China National Nuclear Power Co Ltd CNE1000022N7 2,553 0.55 5,062,209
42 LONGi Green Energy Technology Co Ltd CNE100001FR6 1,619 0.55 5,081,581
43 Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd CNE0000011B7 3,175 0.53 4,907,261
44 China Pacific Insurance Group Co Ltd CNE1000008M8 907 0.53 4,847,000
45 COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd CNE100000601 1,705 0.53 4,868,546
46 NARI Technology Co Ltd CNE000001G38 1,075 0.53 4,933,449
47 China Minsheng Banking Corp Ltd CNE0000015Y0 6,666 0.52 4,777,620
48 Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd CNE000000SW2 1,450 0.52 4,771,665
49 Bank of China Ltd CNE000001N05 5,571 0.51 4,713,007
50 WuXi AppTec Co Ltd CNE1000031K4 555 0.51 4,747,997
51 Semiconductor Manufacturing International Corp CNE1000041W8 528 0.51 4,737,845
52 Sany Heavy Industry Co Ltd CNE000001F70 1,572 0.5 4,653,139
53 NAURA Technology Group Co Ltd CNE100000ML7 74 0.5 4,617,163
54 SF Holding Co Ltd CNE100000L63 669 0.5 4,642,201
55 ZTE Corp CNE000000TK5 884 0.5 4,655,185
56 China Telecom Corp Ltd CNE100004QG0 4,242 0.5 4,653,196
57 China Mobile Ltd CNE1000055G1 242 0.5 4,660,930
58 Bank of Ningbo Co Ltd CNE1000005P7 1,050 0.48 4,451,425
59 CRRC Corp Ltd CNE100000CP9 3,264 0.47 4,356,043
60 China CSSC Holdings Ltd CNE000000W05 590 0.47 4,351,998
61 China United Network Communications Ltd CNE000001CS2 5,172 0.47 4,355,792
62 Bank of Beijing Co Ltd CNE100000734 3,984 0.46 4,286,874
63 TCL Technology Group Corp CNE000001GL8 5,098 0.46 4,206,244
64 Weichai Power Co Ltd CNE1000000D4 1,447 0.46 4,269,383
65 Iflytek Co Ltd CNE100000B81 512 0.45 4,193,248
66 Zhongji Innolight Co Ltd CNE100001CY9 172 0.44 4,044,856
67 Haitong Securities Co Ltd CNE000000CK1 2,569 0.43 3,985,283
68 Will Semiconductor Co Ltd Shanghai CNE100002XM8 203 0.43 3,947,995
69 Bank of Shanghai Co Ltd CNE100002FM5 2,659 0.41 3,801,378
70 Fuyao Glass Industry Group Co Ltd CNE000000230 426 0.41 3,801,523
71 TBEA Co Ltd CNE000000RB8 1,353 0.4 3,662,796
72 Poly Developments and Holdings Group Co Ltd CNE000001ND1 1,904 0.39 3,569,018
73 Sungrow Power Supply Co Ltd CNE1000018M7 278 0.39 3,638,233
74 Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd CNE000001F21 82 0.38 3,466,842
75 China Tourism Group Duty Free Corp Ltd CNE100000G29 258 0.38 3,472,625
76 China Three Gorges Renewables Group Co Ltd CNE1000051F2 3,851 0.37 3,426,291
77 Hygon Information Technology Co Ltd CNE100005PT2 250 0.37 3,419,128
78 CNOOC Ltd CNE100005980 559 0.36 3,323,109
79 Huatai Securities Co Ltd CNE100000LQ8 1,364 0.36 3,324,354
80 China Railway Group Ltd CNE100000866 2,729 0.36 3,315,197
81 SAIC Motor Corp Ltd CNE000000TY6 1,259 0.36 3,343,698
82 Chongqing Changan Automobile Co Ltd CNE000000R36 1,286 0.35 3,268,717
83 Advanced Micro-Fabrication Equipment Inc China CNE100003MM9 117 0.35 3,222,991
84 Beijing Kingsoft Office Software Inc CNE100003PM2 63 0.35 3,203,828
85 GigaDevice Semiconductor Inc CNE1000030S9 184 0.34 3,113,241
86 Focus Media Information Technology Co Ltd CNE000001KK2 2,674 0.34 3,095,876
87 Guotai Junan Securities Co Ltd CNE1000022F3 1,200 0.34 3,143,658
88 Foshan Haitian Flavouring & Food Co Ltd CNE100001SL2 446 0.33 3,002,380
89 Tongwei Co Ltd CNE000001GS3 731 0.33 3,005,929
90 Aluminum Corp of China Ltd CNE1000000T0 2,107 0.33 3,068,303
91 China Everbright Bank Co Ltd CNE100000SL4 5,024 0.32 2,970,400
92 Baoshan Iron & Steel Co Ltd CNE0000015R4 2,357 0.32 2,979,793
93 Unisplendour Corp Ltd CNE0000010T1 633 0.31 2,820,760
94 Anhui Conch Cement Co Ltd CNE0000019V8 637 0.31 2,819,209
95 SDIC Power Holdings Co Ltd CNE000000JM2 817 0.31 2,850,119
96 CMOC Group Ltd CNE100001NR0 1,873 0.31 2,884,215
97 China Shipbuilding Industry Co Ltd CNE100000J75 3,014 0.31 2,819,118
98 Aier Eye Hospital Group Co Ltd CNE100000GR6 1,275 0.31 2,843,237
99 Jiangsu Yanghe Distillery Co Ltd CNE100000HB8 160 0.3 2,750,663
100 Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co Ltd CNE000001M22 598 0.3 2,789,849
101 Postal Savings Bank of China Co Ltd CNE100003PZ4 3,003 0.3 2,757,448
102 GD Power Development Co Ltd CNE000000PC0 2,471 0.3 2,804,478
103 China Vanke Co Ltd CNE0000000T2 1,802 0.29 2,641,278
104 XCMG Construction Machinery Co Ltd CNE000000FH0 1,912 0.29 2,668,018
105 Bank of Nanjing Co Ltd CNE100000627 1,396 0.29 2,648,627
106 China Merchants Securities Co Ltd CNE100000HK9 1,009 0.29 2,697,003
107 China Life Insurance Co Ltd CNE000001Q93 442 0.28 2,567,074
108 AECC Aviation Power Co Ltd CNE000000JW1 356 0.28 2,558,272
109 Dawning Information Industry Co Ltd CNE100001TW7 324 0.27 2,515,565
110 Shandong Gold Mining Co Ltd CNE000001FR7 477 0.27 2,519,159
111 Eve Energy Co Ltd CNE100000GS4 324 0.27 2,483,536
112 China Construction Bank Corp CNE100000742 1,814 0.27 2,465,745
113 Montage Technology Co Ltd CNE100003MN7 246 0.27 2,464,624
114 Yunnan Baiyao Group Co Ltd CNE0000008X7 242 0.26 2,391,424
115 Bank of Hangzhou Co Ltd CNE100002GQ4 954 0.26 2,357,744
116 AVIC Shenyang Aircraft Co Ltd CNE000000MH6 289 0.25 2,302,061
117 China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd CNE000000T18 676 0.25 2,313,258
118 Power Construction Corp of China Ltd CNE1000017G1 2,350 0.25 2,296,338
119 Shanghai United Imaging Healthcare Co Ltd CNE100005PN5 109 0.25 2,322,935
120 China Zheshang Bank Co Ltd CNE100003PS9 4,039 0.24 2,188,384
121 Daqin Railway Co Ltd CNE000001NG4 1,646 0.24 2,256,160
122 Shanghai International Airport Co Ltd CNE000000V89 344 0.24 2,170,554
123 JCET Group Co Ltd CNE000001F05 395 0.24 2,186,721
124 Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd CNE000001BM7 403 0.23 2,132,942
125 Huaneng Power International Inc CNE000001998 1,185 0.23 2,117,635
126 Sichuan Chuantou Energy Co Ltd CNE000000BQ0 602 0.23 2,153,877
127 Chaozhou Three-Circle Group Co Ltd CNE100001Y42 371 0.23 2,130,030
128 Orient Securities Co Ltd/China CNE100001ZV6 1,384 0.23 2,091,742
129 Huaxia Bank Co Ltd CNE000001FW7 1,658 0.23 2,080,335
130 Zhongjin Gold Corp Ltd CNE000001FM8 778 0.23 2,122,445
131 GoerTek Inc CNE100000BP1 653 0.23 2,166,274
132 Shanghai RAAS Blood Products Co Ltd CNE100000C31 1,447 0.22 2,035,659
133 Guangdong Haid Group Co Ltd CNE100000HP8 219 0.22 2,045,482
134 Unigroup Guoxin Microelectronics Co Ltd CNE000001M14 184 0.22 2,047,393
135 Cambricon Technologies Corp Ltd CNE1000041R8 55 0.22 2,044,471
136 Shenwan Hongyuan Group Co Ltd CNE100002FD4 2,397 0.22 2,027,836
137 Zoomlion Heavy Industry Science and Technology Co CNE000001527 1,314 0.21 1,975,953
138 IEIT Systems Co Ltd CNE0000012M2 285 0.21 1,951,612
139 Anhui Gujing Distillery Co Ltd CNE000000MD5 43 0.21 1,914,276
140 China Railway Construction Corp Ltd CNE1000009T1 1,224 0.21 1,952,308
141 AVIC Jonhon Optronic Technology Co Ltd CNE1000007T5 254 0.2 1,865,846
142 Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd CNE100003LF5 586 0.2 1,827,033
143 CGN Power Co Ltd CNE100003N43 2,178 0.2 1,871,549
144 Chongqing Zhifei Biological Products Co Ltd CNE100000V20 321 0.2 1,885,682
145 Ganfeng Lithium Group Co Ltd CNE100000SF6 301 0.2 1,812,828
146 Industrial Securities Co Ltd CNE100000V95 1,841 0.2 1,812,961
147 GF Securities Co Ltd CNE0000008L2 790 0.2 1,886,347
148 Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd CNE100001VW3 368 0.2 1,803,581
149 China Eastern Airlines Corp Ltd CNE000000TR0 2,303 0.19 1,725,023
150 AVIC Xian Aircraft Industry Group Co Ltd CNE000000RF9 364 0.19 1,727,232
151 LB Group Co Ltd CNE1000015M3 450 0.19 1,738,365
152 Maxscend Microelectronics Co Ltd CNE100003QK4 102 0.19 1,789,615
153 Air China Ltd CNE000001NN0 1,259 0.19 1,792,720
154 Zhejiang Dahua Technology Co Ltd CNE100000BJ4 543 0.18 1,674,386
155 Tianqi Lithium Corp CNE100000T32 274 0.18 1,704,389
156 Founder Securities Co Ltd CNE1000015Y8 1,083 0.18 1,696,526
157 Yankuang Energy Group Co Ltd CNE000000WV6 360 0.18 1,656,238
158 Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd CNE0000017H1 6,287 0.18 1,697,214
159 Lens Technology Co Ltd CNE100001YW7 551 0.18 1,662,392
160 Jiangsu Kings Luck Brewery JSC Ltd CNE100001TH8 172 0.18 1,623,501
161 China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co CNE100002FC6 923 0.18 1,703,828
162 Changchun High-Tech Industry Group Co Ltd CNE0000007J8 86 0.18 1,696,256
163 China Communications Construction Co Ltd CNE100001FN5 942 0.17 1,568,772
164 Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd CNE100001KV8 141 0.17 1,533,811
165 Satellite Chemical Co Ltd CNE100001B07 465 0.17 1,590,336
166 Shanghai Fosun Pharmaceutical Group Co Ltd CNE000000X38 344 0.17 1,523,769
167 Beijing New Building Materials PLC CNE000000QS4 270 0.17 1,597,380
168 Great Wall Motor Co Ltd CNE1000018V8 328 0.17 1,543,312
169 TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co Ltd CNE1000000B8 856 0.17 1,612,695
170 China Southern Airlines Co Ltd CNE000001FG0 1,450 0.17 1,598,825
171 Hundsun Technologies Inc CNE000001GD5 411 0.16 1,499,414
172 Zhejiang NHU Co Ltd CNE000001J84 418 0.16 1,486,013
173 China Merchants Energy Shipping Co Ltd CNE000001PQ8 899 0.16 1,481,780
174 Everbright Securities Co Ltd CNE100000FD8 512 0.16 1,517,473
175 China National Chemical Engineering Co Ltd CNE100000KC0 966 0.16 1,474,679
176 CSC Financial Co Ltd CNE1000031T5 360 0.16 1,431,756
177 Huizhou Desay Sv Automotive Co Ltd CNE1000033C7 74 0.16 1,441,984
178 Rongsheng Petrochemical Co Ltd CNE100000W60 817 0.16 1,492,623
179 Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd CNE100003P74 90 0.16 1,461,356
180 Beijing Tongrentang Co Ltd CNE000000R69 184 0.16 1,491,907
181 Hengli Petrochemical Co Ltd CNE0000018V0 563 0.16 1,497,376
182 Huadong Medicine Co Ltd CNE0000011S1 242 0.16 1,435,406
183 Spring Airlines Co Ltd CNE100001V45 133 0.16 1,438,948
184 Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd CNE100001SP3 1,079 0.16 1,437,952
185 360 Security Technology Inc CNE100002RZ2 989 0.16 1,489,108
186 Bank of Chengdu Co Ltd CNE100002SN6 508 0.16 1,450,569
187 Tsingtao Brewery Co Ltd CNE0000009Y3 94 0.15 1,394,422
188 Guosen Securities Co Ltd CNE100001WS9 774 0.15 1,415,536
189 Ningbo Tuopu Group Co Ltd CNE1000023J3 117 0.15 1,365,044
190 YTO Express Group Co Ltd CNE0000012J8 477 0.15 1,416,460
191 Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd CNE000000XM3 278 0.15 1,343,990
192 China Jushi Co Ltd CNE000000YM1 641 0.15 1,350,214
193 Wingtech Technology Co Ltd CNE000000M72 242 0.15 1,387,559
194 Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co L CNE100004090 106 0.15 1,371,925
195 China International Capital Corp Ltd CNE1000048J0 231 0.15 1,376,308
196 Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd CNE1000019R4 141 0.15 1,384,504
197 Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co L CNE100000CS3 543 0.15 1,423,537
198 China Energy Engineering Corp Ltd CNE100004QL0 3,456 0.15 1,386,312
199 Hithink RoyalFlush Information Network Co Ltd CNE100000JG3 59 0.14 1,266,341
200 China Coal Energy Co Ltd CNE100000957 508 0.14 1,274,801
201 Ninestar Corp CNE1000007W9 262 0.14 1,325,910
202 Shanxi Luan Environmental Energy Development Co Lt CNE000001NT7 313 0.14 1,326,948
203 National Silicon Industry Group Co Ltd CNE1000040F5 450 0.14 1,270,410
204 Huayu Automotive Systems Co Ltd CNE000000M15 438 0.14 1,299,816
205 Shengyi Technology Co Ltd CNE000000XL5 324 0.14 1,251,007
206 Shanxi Coking Coal Energy Group Co Ltd CNE0000013Y5 606 0.14 1,278,793
207 Shandong Nanshan Aluminum Co Ltd CNE000001139 1,869 0.14 1,314,667
208 Jiangxi Copper Co Ltd CNE0000019P0 285 0.14 1,322,024
209 New China Life Insurance Co Ltd CNE1000019Y0 222 0.14 1,311,291
210 Shanghai Baosight Software Co Ltd CNE000000C66 199 0.14 1,287,040
211 SG Micro Corp CNE100002NT4 86 0.14 1,286,539
212 China Galaxy Securities Co Ltd CNE100002FG7 540 0.13 1,169,290
213 Yonyou Network Technology Co Ltd CNE0000017Y6 571 0.13 1,185,396
214 AVIC Airborne Systems Co Ltd CNE0000018C0 520 0.13 1,221,874
215 Hainan Airport Infrastructure Co Ltd CNE000001C32 1,838 0.13 1,188,035
216 China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co CNE0000011K8 106 0.13 1,232,072
217 Avary Holding Shenzhen Co Ltd CNE100003GF5 192 0.13 1,178,986
218 JA Solar Technology Co Ltd CNE100000SD1 446 0.13 1,162,458
219 37 Interactive Entertainment Network Technology Gr CNE1000010N2 430 0.12 1,146,097
220 Shennan Circuits Co Ltd CNE100003373 55 0.12 1,075,718
221 China Resources Microelectronics Ltd CNE100003S06 145 0.12 1,088,028
222 Trina Solar Co Ltd CNE100003ZR0 293 0.12 1,146,351
223 Suzhou Maxwell Technologies Co Ltd CNE100003FS0 39 0.12 1,068,547
224 Goldwind Science & Technology Co Ltd CNE1000008S5 766 0.12 1,073,250
225 Zhejiang Chint Electrics Co Ltd CNE100000KD8 296 0.12 1,140,082
226 Metallurgical Corp of China Ltd CNE100000FX6 1,900 0.12 1,112,523
227 Jiangsu Eastern Shenghong Co Ltd CNE0000012K6 704 0.12 1,124,234
228 Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co Lt CNE000001733 188 0.12 1,096,166
229 Zheshang Securities Co Ltd CNE100002R65 512 0.12 1,074,592
230 Dongfang Electric Corp Ltd CNE000000J28 309 0.12 1,067,965
231 Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd CNE100001DJ8 180 0.12 1,151,496
232 Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd CNE100001RG4 305 0.12 1,087,771
233 Wuxi Lead Intelligent Equipment Co Ltd CNE100001ZF9 289 0.12 1,063,123
234 Thunder Software Technology Co Ltd CNE1000021D0 102 0.11 1,049,258
235 Yunnan Energy New Material Co Ltd CNE100002BR3 152 0.11 1,051,840
236 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd CNE000000C82 297 0.11 1,025,926
237 ENN Natural Gas Co Ltd CNE000000DG7 258 0.11 1,015,791
238 Huaneng Lancang River Hydropower Inc CNE100002T71 497 0.11 1,014,765
239 Yealink Network Technology Corp Ltd CNE100002PC5 141 0.11 1,010,299
240 New Hope Liuhe Co Ltd CNE000000VB0 594 0.11 1,058,110
241 Zangge Mining Co Ltd CNE000000L08 219 0.11 1,038,354
242 Gotion High-tech Co Ltd CNE000001NY7 281 0.11 1,017,668
243 China CITIC Bank Corp Ltd CNE1000000R4 848 0.11 1,031,764
244 Hualan Biological Engineering Inc CNE000001JN8 305 0.11 1,006,594
245 Pharmaron Beijing Co Ltd CNE100003JW4 246 0.11 970,416
246 Imeik Technology Development Co Ltd CNE100004868 27 0.11 969,669
247 Walvax Biotechnology Co Ltd CNE100000WN2 434 0.11 1,055,273
248 Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co Lt CNE1000011H2 39 0.1 900,836
249 Ingenic Semiconductor Co Ltd CNE100001377 78 0.1 890,901
250 Ming Yang Smart Energy Group Ltd CNE100003HQ0 485 0.1 952,460
251 Yihai Kerry Arawana Holdings Co Ltd CNE1000048D3 164 0.1 894,497
252 China Zhenhua Group Science & Technology Co Ltd CNE000000RY0 102 0.1 915,847
253 Hoshine Silicon Industry Co Ltd CNE100002V10 98 0.1 888,501
254 Asymchem Laboratories Tianjin Co Ltd CNE100002BZ6 63 0.1 916,354
255 Hangzhou First Applied Material Co Ltd CNE100001VX1 207 0.1 963,355
256 Mango Excellent Media Co Ltd CNE100001Y83 207 0.1 882,682
257 Guangzhou Automobile Group Co Ltd CNE100001NQ2 590 0.1 954,523
258 Eastroc Beverage Group Co Ltd CNE100005576 20 0.1 878,118
259 Empyrean Technology Co Ltd CNE100005GY1 59 0.1 949,924
260 Jinko Solar Co Ltd CNE100005R96 555 0.1 922,166
261 Xinjiang Daqo New Energy Co Ltd CNE100004P24 176 0.09 830,126
262 Chongqing Brewery Co Ltd CNE000000TL3 63 0.09 816,108
263 Hangzhou Silan Microelectronics Co Ltd CNE000001DN1 223 0.09 784,722
264 Shanghai International Port Group Co Ltd CNE0000013N8 774 0.09 828,427
265 Zhongtai Securities Co Ltd CNE100004900 735 0.09 828,603
266 Peoples Insurance Co Group of China Ltd/The CNE100003F27 884 0.09 858,772
267 Sangfor Technologies Inc CNE1000033T1 70 0.08 703,311
268 Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical Co Ltd CNE1000015S0 223 0.08 730,881
269 Glodon Co Ltd CNE100000PH8 356 0.08 741,763
270 Sichuan Road and Bridge Group Co Ltd CNE000001DQ4 465 0.08 739,917
271 SDIC Capital Co Ltd CNE000000Q11 680 0.08 766,599
272 CNPC Capital Co Ltd CNE000000MS3 700 0.08 754,546
273 Citic Pacific Special Steel Group Co Ltd CNE0000008J6 278 0.08 767,918
274 Shanghai Putailai New Energy Technology Co Ltd CNE100002TX3 227 0.07 681,848
275 Guangzhou Shiyuan Electronic Technology Co Ltd CNE100002K47 117 0.07 682,188
276 Shanghai M&G Stationery Inc CNE100001V60 102 0.07 655,617
277 Shanghai Jinjiang International Hotels Co Ltd CNE000000MK0 125 0.07 618,570
278 Shanghai Aiko Solar Energy Co Ltd CNE000000LN6 305 0.07 608,827
279 Flat Glass Group Co Ltd CNE100003HV0 141 0.07 626,980
280 CNGR Advanced Material Co Ltd CNE1000049X9 90 0.07 612,876
281 Ginlong Technologies Co Ltd CNE100003JZ7 66 0.07 645,305
282 Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd CNE100004QKA 70 0.07 638,769
283 Ningbo Deye Technology Co Ltd CNE1000052S3 47 0.07 630,733
284 Bloomage Biotechnology Corp Ltd CNE100003NL9 51 0.06 573,010
285 Huali Industrial Group Co Ltd CNE100004KP4 43 0.06 548,524
286 Cathay Biotech Inc CNE100004447 63 0.06 566,987
287 Ecovacs Robotics Co Ltd CNE1000031N8 63 0.06 589,264
288 China Oilfield Services Ltd CNE100000759 164 0.06 527,220
289 Shenzhen Overseas Chinese Town Co Ltd CNE000000SS0 1,298 0.06 540,410
290 Oppein Home Group Inc CNE100002RB3 47 0.06 578,105
291 Seazen Holdings Co Ltd CNE100002BF8 250 0.05 454,838
292 TianShan Material Co Ltd CNE000000XV4 481 0.05 482,818
293 Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co Ltd CNE100004G74 47 0.05 466,951
294 Goneo Group Co Ltd CNE100003RL0 31 0.05 489,624
295 China Satellite Communications Co Ltd CNE100003PX9 172 0.05 485,578
296 Hongta Securities Co Ltd CNE100003PY7 379 0.05 465,453
297 StarPower Semiconductor Ltd CNE100003RN6 23 0.04 411,586
298 Qi An Xin Technology Group Inc CNE1000041K3 74 0.04 363,942
299 FAW Jiefang Group Co Ltd CNE000000R85 258 0.04 400,725
300 Greenland Holdings Corp Ltd CNE000000388 1,169 0.04 362,248
301 China Longyuan Power Group Corp Ltd CNE1000057F9 43 0.02 152,949
투자 유의사항
- 본 웹사이트에서 제공하는 정보들은 신뢰할 만한 자료에 바탕을 두고 있으나 그 정확성과 완전함이 보장되지는 않습니다.
- 금융투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않으며, 투자원금손실이 발생할 수 있고, 이는 투자자에게 귀속됩니다.
- 과거의 운용실적이 미래의 수익을 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외의 증권에 투자하는 집합투자기구인 경우 투자대상국가의 시장, 정치 및 경제 상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다.
- 파생상품은 높은 가격변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 가입하시기전에 투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여 투자설명서 및 계약권유문서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.